O knihovně

Městská knihovna Němčice nad Hanou Vám nabízí beletrii, naučnou literaturu, periodika a další služby. Více o historii se dozvíte právě zde. :-)

 

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Pravidelně připravujeme kulturní akce pro dospělé, ale také pro děti.
  • V prostorách knihovny je dispozici 22 studijních míst. Můžete si tak v klidu spočinout a vybrat ty správné tituly pro Váš volný čas.
  • V knižním fondu knihovny je přes 10 000 titulů, které jsou pravidelně rozšiřovány o nejnovější bestsellery!
  • Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.
  • Samozřejmě máte možnost připojení k internetu. K dispozici jsou dva počítače.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

historie

První veřejné knihovny v Němčicích nad Hanou vznikly při osvětovém spolku Zubr založeném v roce 1868 a spolku Osvětová beseda, jehož počátky spadají do roku 1895. Veřejná obecní knihovna v Němčicích vzniká podle záznamů v přírůstkovém seznamu v roce 1946 spojením knihovních fondů spolků Zubr, Sokol a knihovny obce. V tomto roce měla knihovna 1 700 svazků knih.

Na počátku sedmdesátých let minulého století začal vznikat v jednotné soustavě knihoven systém střediskových knihoven, který rostl z potřeb a podmínek tehdejší práce s knihou na venkově. Nově budované profesionální knihovny měly vyrovnat rozdíly v poskytování služeb čtenářům mezi městem a venkovem. Po povýšení Němčic na město, byla i zde zahájena příprava zřízení městské knihovny s profesionálním pracovníkem. Svou působnost zahájila v roce 1973, kdy chod knihovny přebrala nová paní knihovnice Luďka Kouřilová po tehdejším knihovníku panu Janu Holubovi.

Knihovna získala statut profesionální městské knihovny s půjčovními dny: pondělí, středa, pátek, které platí dodnes. Svou působnost zahájila knihovna v bývalé místnosti Místní lidové knihovny na městském úřadě v místnosti v mezipatře. V této době se již dokončovaly nové prostory v budově Lidového domu (současné sídlo knihovny), které měly umožnit činnost profesionální knihovny: půjčování knih ve volném výběru a možnost využít 10 studijních míst k četbě či studiu přímo v knihovně. Nově bylo třeba vybudovat v knihovně katalogy veškeré literatury. Podle tehdejších katalogizačních pravidel zpracování fondu bylo nutno napsat záznamy na všechny knihy fondu pro čtyři katalogy: generální jmenný, revizní, názvový a systematický. Dále paní Kouřilová zahájila spolupráci s místní základní a mateřskou školou a začala tak rozvíjet tzv. kulturně výchovnou a vzdělávací činnost, která je nedílnou součástí chodu knihovny až do současné doby.

V této době patřila Městská knihovna v Němčicích v centrálním systému knihoven pod působnost Městské knihovny v Prostějově a k náplni její činnosti patřila též metodická pomoc šesti místním lidovým knihovnám v regionu.

V prostorách lidového domu byla knihovna umístěna do roku 1984 a za knihovnickým pultem vystřídaly paní Kouřilovou v době její mateřské dovolené tyto knihovnice: Libuše Dudková, Kamila Janurová, Věra Profousová, Milada Šlosarová a Lenka Kozáková. Když se začátkem roku 1984 propadla v dětském oddělení podlaha, byla knihovna uzavřena a později přestěhována do budovy bývalé mateřské školy, v současnosti restaurace Zátiší. Ačkoli ani zde nebyly prostory zcela vyhovující, čtenáři si zde mohli půjčovat knihy až do roku 1991. V tomto období obnovila paní Kouřilová tradici spolupráce se vzdělávacími institucemi, protože prostory pro pořádání kolektivních akcí byly dostatečně velké. Období let 1984 – 1991 přineslo další změnu. Původně zcela bezplatné půjčování a přihlašování čtenářů knihovny bylo zpoplatněno. Zavedení čtenářského poplatku, který v té době činil 30,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti, mělo za následek snížení počtu čtenářů zapsaných do knihovny. Nezměnil se ale počet výpůjček za rok, jednoduše řečeno, na jeden čtenářský průkaz si půjčovalo více lidí.

Koncem 80. let byla vytvořena na tehdejším městském národním výboru koncepce opravy Lidového domu. Byl vypracován projekt, podle kterého měla být v těchto prostorách postavena nová moderní knihovna. Změnou politických poměrů v roce 1989 vznikl ale majetkoprávní spor o tuto budovu, který trval několik let. V roce 1990 byla stávající budova knihovny prodána soukromým majitelům a od roku 1991 do roku 1994 byla knihovna přestěhována do provizorních prostor Základní umělecké školy v Němčicích nad Hanou.

V roce 1994 byla knihovna přestěhována do uvolněného oddělení nové mateřské školy. V této budově získala knihovna s fondem o 13 000 svazcích dostačující prostory – světlo, teplo, sucho, dostatek místa pro fond i všechny kulturní akce a besedy. Knihovnické aktivity bylo možné plně rozvinout, ať už ve spolupráci s mateřskou školou, která měla knihovnu jako na dlani, nebo se základní školou, jejíž žáci nacházeli vedle knih také časopisy a zdroje informací potřebné k plnění školních úkolů. Rozvinula se činnost na nejrůznějších besedách, soutěžích, výstavkách a knihovnických lekcích.

V roce 1996 došlo ke zrušení okresní knihovny jako instituce. Nová Městská knihovna v Prostějově již nevykonávala metodickou činnost a všechny knihovny přešly plně pod vedení svých zřizovatelů, městských a obecních úřadů. To samé platilo také pro Městskou knihovnu Němčice nad Hanou, která se stala součástí kulturního střediska a dále nevykonávala metodickou činnost. Nastala nová forma spolupráce mezi pracovníky kulturního střediska a knihovny, která samozřejmě přinesla nové možnosti v pořádání nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí.

Významná změna nastala v roce 1997, kdy odstartovalo zpracování elektronické podoby evidence a katalogizace fondu městské knihovny. Do konce roku 2002 bylo uloženo do počítače téměř 13 000 záznamů pro stávající fond knihovny. Od počátku roku 2003 byl proto půjčovní protokol veden přes počítačovou databázi programu LANius, která umožnila rychlejší půjčování, vracení knih a větší možnosti při vyhledávání a získávání informací o jednotlivých titulech.

Od podzimu roku 2000 nabídla knihovna možnost přístupu na internet, který byl od roku 2005 bezplatný, a to pro čtenáře i ostatní návštěvníky knihovny.

Od podzimu roku 2010 až doposud sídlí Městská knihovna společně s Kulturním střediskem Němčice nad Hanou v nově zrekonstruovaných prostorech Lidového domu, kde se již dříve nacházela. V roce 2011 nastala velká změna týkající se chodu knihovny, kdy post knihovnice předala paní Luďka Kouřilová nové paní knihovnici Mgr. Janě Hošákové. Paní Luďka Kouřilová je nedílnou součástí historie knihovny. Působila zde téměř čtyřicet let a díky své práci vytvořila profil knihovny tak, jak ji známe dnes. Díky pořádání kulturně vzdělávacích akcí přivedla do knihovny nejen dospělé, ale také dětské čtenáře.

Od konce roku 2013 sídlí v prostorách knihovny také Turistické informační centrum, které bylo zřízeno s cílem propojit turistický ruch s kulturními aktivitami města a prezentovat tak návštěvníkům místní, ale i regionální atraktivity.

Na podzim roku 2014 nastala opět personální změna a do knihovny za paní Mgr. Janu Hošákovou nastoupila současná knihovnice Mgr. Jitka Hanáková.

V současné době se knihovna řadí mezi základní knihovny, vykonává funkci informační, kulturní a vzdělávací. Hlavní náplní její činnosti je vedle obnovování a udržování knihovního fondu, který v současné době čítá na 11 000 titulů knih beletrie a naučné literatury pro děti a dospělé, také pořádání tematických přednášek a besed pro veřejnost, ale také pro žáky mateřské a základní školy. Cílem knihovny je poskytnout návštěvníkům informace a zajímavosti z různých oborů a odvětví prostřednictvím populárně naučných akcí. Pro žáky jsou pak připravovány výchovně vzdělávací besedy s cílem motivovat děti a mládež ke čtení a kladnému vztahu ke knihám nenásilným a atraktivním způsobem.

Knihovna se účastní celostátních akcí, jako je Týden čtení aneb „Čtení sluší každému”, Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem a další. Pořádá také již tradiční Pondělní předčítání, které stejně jako literární soutěž Andersenova hvězdička pro žáky základní školy navazuje na činnost kulturního střediska v rámci Divadelních pátků a Hanáckého divadelního máje.

Pozn.: Informace týkající se historie do roku 2010 byly čerpány z článků paní Luďky Kouřilové, které byly vydány v roce 2008 ve zpravodaji Němčice pod lupou.

PŮJČOVNÍ DOBA

Pondělí 13 - 17 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Pátek 9 - 18 hod.